انیمهه. رمان طنز وانشات سناریو و کلی چیزه دیگه از انیمه😘😘
عشق کاراملی من پارت، 3 | nilofar zare 1400/11/28 | 15:51

عشق کاراملی من🔥پارت3
بمیره ولی به جاش جونش وقتی میشه خواهر تو از دست نمیدهه مراقبش باش اون دیگه خواهر واقعیت  نباید عاشقش بشی اون خواهرت 
..................................................................
& چییییییی واقعااا من امشب میمیرممممم.بعد.به جای که بمیرم میرم تو دنیای انیمههههههه.چیییی عررررر جیغغغغغغغغغ واایییییی

کامیناری:« خدایا خودت کمک کن.این.رد داد.این دیونع میخواد خواهر من بشه عررررر

&:« دلتم بخواد نکبت.(" یه تو گردنی هم بهش زدم 

کامیناری:«ای درد داشت 

&:«حقت
.......... چندی بعد......................................................

&:« ای بابا من خوابم میاد  کی میریم

کامیناری:«منم خوابم میادد 

&:«"" یهو یه  دروازه سیاه باز شد من و کامیناری کشید داخل خودش عرررر 
(گفتم این علامت تو ذهنش حرف میزنه"")

کامیناری:«هوووووو داریم برمیگردیم (و سیاهی)

&:«ارههههه (و سیاهییی)

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

&:«"" چشمام باز کردم  یه جای نرم بودم صدای گنجشک میاد چه باد خنکی میاد  بلند شدم نشستم روی تخت اینجا کجاست همه جا سه بعدی مثل دنیای خودم نیست مثل دنیای انیمه ای هست 
یهو دیدم یه دختری جلوم ظاهر شد جیغغ دستش گذاشت جلوی دهنم و گفت 

فرشته:«هیسس نترس من کاریت ندارم 

&:«""سرم تکون دادم  بعدش دستش برداشت 

فرشته:«سلام  من فرشته تو هستم بخاطر که دیشب نجاتت دادم خدا من.مجازات کرد من داخل بدن تو محکوم کرد الان خونه من داخل بدنت 

&:«خداییییی نانییی  خب متاسفم همش بخاطر من بود 

فرشته:«اشکال نداره حد اقل جون تو نجات دادم به ارزوت هم رسیدی بری انیمه  دوست توذهم شدم 

&:«راستی اسمت چی 

فرشته:«اسم من  آمی هست یک فرشته 

&:« کوسم چی هست 

آمی:« گرگ  گربه

&:« واوووو عجب کوسه ای دارم من. عه راستی ببینم روش مسلط هستم با نه 

آمی:«اره 

&:« خوبه 👍

تا پارت دیگه5نظر.ممنون از همتون 😘😘   

۳تا لایک 
 

قدرت گرفته از بلاگیکس ©