انیمهه. رمان طنز وانشات سناریو و کلی چیزه دیگه از انیمه😘😘
عشق کاراملی من.پارت ۶ | nilofar zare 1401/03/17 | 15:59

......

عشق کاراملی من 🔥
پارت ۶
ان چه گذشت 

&:« هم وارد شدیم  ب قول آمی کرم زرد من کامی با  ؛ بانداژ اویزون کرد از ساختمون 😐 الان حدود یه دوساعتی میشه اوق الا  میارم بالا  

کامی:«عرر بزارم پایین 
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
&:«ایزاوا  بزارم پایین 

ایزاوا:«با خشم  (چیییییی 
ـک
&:« امم چیزه ایزاوا سنسه منو بزار پایین 

&:«کامیناری هم بیهوش شد ماشالله به داداشم /بعد از نیم ساعت گذاشتمون زمین  
کامی:«اخییییش 
&:«تمام بدنم درد میکنه اخخ 

ایزاوا:«پاشین برین  سر کلاس 

&:« ای وای جای من کجا بود   امییییی 

آمی:«  کنار باکوگو 

&:«وای ذوققق رفتم کنار باکوگو نشستم.

کامی:« چقدر خواهرم باکوگو بهم میان خداااااا کیوت هاااا 

&:«خب وقت شیبگیییییرررررر

( نوریکو:«بچه ها گفتم این علامت  داخل ذهنش حرف میزنهه  """") 
&:«""" دیدم باکوگو سرش گذاشته  روی نیمکت  چشماش بسته یه پر از کیفم در اوردم ( وجی:«پر تو کیفت چکار میکنه O_o   &:« برا شیطونییی کلی چیز میز اوردم دیگه من شیطونمممم  وجی:«گرفتم گمشو ب کار کثیفت برس) 
&:« "" وجی مزاحم خب پر اروم یواش کزذم تو گوش باکوگو  

باکوگو:« "" "" هعییی  این معلم نفله خیلی زر میزنه منم اینارو بلدم  یرم گذاشتم رو میز   بعد چند دقیقه دیدم یه چیزی رفت داخل گوشممم واییی  (&&&&&:      (مثلا داره اسمش صدا میزنه با داد 

&:«"""وای بدبخت شدمممم / ببخشید باکوگو جونمممممم 

باکوگو:«"""وای خدا چرا هرموقع اینجورحرف میزنه قلبم تند تند میزنه  اینو ولش  / دیگه دیره دیره  

&:«"همون موقع هم زنگ تفریح خورد اونم افتاد دنبال من. منم فرار کردم 

باکوگو:«وایساااا نفلهههه کوچولووو 

اشیدو:«باز&/چان چ گوهی خوردع هعی 

کامیناری:«باز عصاب اینو خورد کرد هعییی 

&:« اگر تونستی منو بگیییییرررررر

باکوگو:« میگیرمممم نفله کوچولوووو 

&:«ههههه /""پام معلوم نبود خورد به چی افتادم داخل انباری.باکوگو هم اومد هعی میومد جلو.من میرفتم عقب هعی میومد جلو من میرفتم عقب  هعی میومد جلو(وجی:« اوکی  بابااااااا فهمیدیممممممم اخرششششششش بگووووووو 
&:«""پارازیت ننداز عن بهتتتتتت 
(وجی:«کثافتتتتت خررررر 
&:«""" گوسالههه واییی باکوگو 

باکوگو:«دیگه راه فراری نداری نفله کوچولو 

&:« وای  اخ /""خورذم به دیوارر وای نهه باکوگو اومد جلو   صورتش جلو جلووووو صورتممم بودددد.وای خداااااا   ک یهووو.وووووووو


نوریکو:«یاح یاح  این پارت تموم شددددد هوووو  یا خدا  بنده از پرتاب دمپایی ها جا خالی میدهممم 

تا پارت بعد ۴کامنت ۵تا لایک   جانههههه
 


 

قدرت گرفته از بلاگیکس ©