انیمهه. رمان طنز وانشات سناریو و کلی چیزه دیگه از انیمه😘😘
کینیچیوا با کلمات ژاپنی هم معنی اومدمم | nilofar zare 1400/11/23 | 09:28

انیمه✨💖

اسکینانده: دوست دارم

واکاتا: فهمیدم

انو.« میگم


اویشی «خوشمزست


اونگای: خواهش میکنم

اومایوا._ شما ها

 

 

جانههه تا بقیه 💖✨

قدرت گرفته از بلاگیکس ©